Politički ring: Boris Milićević vs Boban Stojanović

Mili?evi?: Troje ljudi od Parade napravilo svoju pr?iju! Stojanovi?: Gejevi da ne veli?aju Arkana i ?etnike

1. runda

Kako ocenjujete položaj LGBT osoba u Srbiji, sales te šta je za njihova prava ura?eno od prošlog Prajda?

Mili?evi?: Položaj LGBT osoba u Srbiji je daleko od dobrog, try ali se znatno poboljšao u poslednjih deset godina. Država je zauzela na?elan stav da ?e raditi na poboljšanju njihovog položaja. Preduzeti su i neki konkretni koraci, viagra 40mg pogotovu kad je u pitanju politi?ka podrška, na primer – imenovanje autovane lezbijke Ane Brnabi? za ministarku, kao i kreiranje nekih mehanizama zaštite LGBT osoba, pogotovu u policiji. Ovi mehanizmi tek treba da dostignu svoj pun kapacitet. Tako?e, uvek naglašavam da postoje društvene grupe koje su u mnogo gorem položaju od LGBT osoba, poput žena, Roma, osoba sa invaliditetom…

Stojanovi?: Postoji razlika izme?u zakonskog okvira, koji je relativno dobar, i svakodnevice LGBT osoba, koja nije sjajna. Pored svih drugih problema, biti gej ili transosoba zna?i suo?avati se s netrpeljivostima koje ?ine da živimo u strahu i sa nedostatkom samopouzdanja. Mali koraci su da u policiji ima više oficira za vezu za rad sa LGBT zajednicom, posebno u lokalnim sredinama. Ministarka Ana Brnabi? je iskazala spremnost da se reši problem mati?nog broja nakon što se izvrši operacija promene pola. Ono što je Prajd uspeo na širem planu je da sve ve?i broj ljudi zauzima negativan stav prema homofobi?nom nasilju. Za naše društvo, to je ogroman korak.

2. runda

Zašto su LGBT organizacije ?esto u sukobu i ne mogu da se ujedine ni oko nekih osnovnih stvari, kao što je održavanje Parade ponosa? Da li je novac donatora glavni razlog sukoba?

Mili?evi?: Nemam ništa protiv da ljudi koji pošteno rade svoj posao budu pošteno i pla?eni za to. Me?utim, u našem LGBT pokretu postoji grupa ljudi koja se ve? 20 godina navodno bavi aktivizmom, za to vreme je potrošila ogroman novac, bez ikakvih ozbiljnih rezultata.

Stojanovi?: Nema sukoba. Novac je lažna dilema i na?in da se zamagli stvarnost koja se ogleda u krizi vrednosti. U Srbiji jedan deo aktivista veruje da su ljudska prava nadnacionalna i da je LGBT pokret u kontinuitetu sa mirovnim, feministi?kim i antirasisti?kim pokretom. S druge strane, postoje oni koji veruju da ?e politika kolaboracije s nasilnicima zaštititi LGBT osobe. Ne?e. Kao gej muškarac, prebijan na ulici, nemam vremena da budem protiv drugih aktivista. Toliko je nasilja, nacionalizma, militarizma, verskog ekstremizma i drugih pojava koje nam razbijaju glavu i uteruju strah u kosti, pa se od lažnih problema radije bavim pravim. LGBT aktivisti moraju da se odrede prema veli?anju ?etnika i Arkana, prema zlo?inima naše zemlje u nedavnoj prošlosti, prema omalovažavanju drugih i razli?itih ko god da su oni.

3. runda

Kako komentarišete navode da u organizacionom odboru Prajda nije bilo mesta za majorku Helenu Vukovi?, poznatu transaktivistkinju, samo zato što je nekada bila pripadnik Vojske Srbije?

Mili?evi?: To što organizacioni odbor proziva Helenu Vukovi? samo je manifestacija na?ina na koji on funkcioniše. Oni smatraju da je ta manifestacija njihova pr?ija, a ne doga?aj koji se ti?e ?itave zajednice i koji zajednica treba da organizuje za zajednicu. Ta tri ?oveka – Goran Mileti? kao veliki vo?a, Boban Stojanovi? kao operativac i Adam Puškar kao njegov de?ko, ne daju bilo kome da se uklju?i u organizaciju parade. Oni Helenu prozivaju da je maltene ratni zlo?inac zato što je ?asno obavljala dužnost oficira. Najsmešnije je što organizatori isti?u da im je pitanje transosoba u centru pažnje i da se bore za prava ove populacije.

Stojanovi?: Ovo nije istina. Helena Vukovi? se nikada nije javila udruženju Parada ponosa Beograd i izrazila želju da bude ?lanica organizacionog odbora. Sa Helenom se ?esto sre?em na donatorskim koktelima, na gej žurkama, u institucijama i nikada nije došlo do razgovora o tome. Mi zastupamo tezu da pojedinci koji žele uvek mogu da se prijave. Jedini uslov je da delimo iste vrednosti i viziju. Ostalo je nevažno.

4. runda

Koga od politi?ara o?ekujete na Prajdu 18. septembra?

Mili?evi?: Manje mi je bitno ko ?e se od politi?ara, diplomata, javnih li?nosti pojaviti na Prajdu od toga da li ?e se LGBT osobe pojaviti. Ali bojim se da ?e i ovog puta biti tri puta više politi?ara, diplomata, javnih li?nosti, njihovih telohranitelja, policajaca u civilu, nego ljudi iz LGBT zajednice. Mi smo imali u junu „Ponos Srbije“, koji je pokazao kako se pravi parada ponosa. Iako je bilo 150 ljudi, skup je organizovala zajednica, za zajednicu, bez prisustva hiljada policajaca, helikoptera, dronova, borbenih oklopnih vozila.

Stojanovi?: Ko god veruje u ljudska prava, jednakost i jednaku vrednost svakog pojedina?nog života dobrodošao je. Naravno, ta uverenja mora i da dokaže, a to zna?i da mora da se odredi prema svakom obliku nasilja.

Izvor: Kurir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.