Evo zašto postoje gejevi


Koliko god da se nau?nici poslednjih decenija slažu u svojim tvrdnjama, page obi?an narod se i dalje pita da li je homoseksualnost bolest ili stanje. Neki veruju ?ak i da je to voljno odabrana seksualna orijentacija.

– Danas više nema sumnje da za mušku homoseksualnost postoji gen. Ti geni su se održali u ljudskoj populaciji, order jer pove?avaju reprodukcijsku sposobnost žena, approved pa su evolucijski korisni. Homoseksualci se ra?aju s tim svojstvom, a homofobi su u velikom procentu zapravo prikriveni homoseksualci – objasnio je uz uverljivu argumentaciju u svom predavanju u Zagrebu Robert Trivers, dobitnik nagrade Kraford prajz, koja se smatra Nobelom za biologiju.

U izlaganju kojim je pokrio više razli?itih tema, od feminizma do ubistva iz ?asti, a u kojem ni u jednom trenutku nije manjkalo zabave i duhovitosti, Trivers je objasnio kako su nau?nici došli do navedenih otkri?a, piše Index.

Previše da bi bilo slu?ajno

U uvodu u izlaganje o homoseksualnosti i homofobiji, Trivers je napomenuo da statistike pokazuju da je gen za homoseksualnost prisutan kod oko tri odsto populacije u SAD-u. To je previše veliki procenat da bi se mogao objasniti samo slu?ajnim mutacijama – u tom slu?aju javljao bi se kod jedne od 10.000 ili ?ak 50.000 osoba.

Žene su homoseksualne u nešto manjem procentu od dva odsto. Me?utim, one su u seksualnosti više fleksibilne, više biseksualne. Kod njih za sada još nije otkriven gen koji bi bio povezan s njihovom homoseksualnoš?u. Ako je neka žena lezbejka, postoji pove?ana verovatno?a da ?e joj sestra tako?e biti lezbejka. Ali budu?i da su obe odrasle u istoj porodici, teško je razlikovati da li je uzrok te pove?ane verovatno?e u genima ili u društvenom okruženju. To je jedina korelacija koja je za sada utvr?ena.

S druge, muške strane, postoje snažne veze s drugim ro?acima koji nisu odrasli u istoj porodici.

Homoseksualnost životinja

U raspravama o homoseksualnosti važno je da se naglasi da ona postoji i u drugim vrstama, kod životinja. Trivers je tu ?injenicu demonstrirao kroz dva primera, koji su dokumentovani još pre više od 30 godina.

Jedna od tih vrsta su galebovi. Nau?nici su svojevremeno otkrili da u nekim njihovim gnezdima može da bude po više od tri jaja, a poznato je da ih oni ina?e izlegu najviše tri. Uobi?ajeno se to doga?a svaki drugi dan. Suo?eni s anomalijom, nau?nici su odlu?ili da ozna?avaju jaja i utvrdili su da se pojavljuju svaki dan. Na kraju se pokazalo da su u takvim parovima obe ptice legle jaja, odnosno da se par sastojao od dve ženke koje je ina?e kod galebova jako teško razlikovati od mužjaka.

ČITAJTE:  Selektor Austrije odstranio tri igrača zbog homofobije

Zanimljivo je, tako?e, da su lezbejke galebova imale seksualne odnose u kojima su se smenjivale u ulogama, odnosno u tome koja ?e biti gore, a koja dole. Pore?enje lezbejskih parova s heteroseksualnim pokazale su da je procenat mladunaca koji se uspešno izlegu i odrastu bio manji kod lezbejskih parova, nego kod heteroseksualnih, u odnosu od 60 naspram 20.

Sli?na pojava homoseksualnosti zabeležena je i kod šimpanza i njihovih manjih ro?aka bonoboa. Govore?i o njima, Trivers je demonstrirao svoju izuzetnu duhovitost i slobodu ležerno opisuju?i razli?ite neobi?ne navike u seksualnom ponašanju velikih majmuna s kojima delimo zajedni?ke pretke.

Gen koji prenosi majka

Dve navedene studije – da je homoseksualnost previše u?estala da bi se mogla smatrati devijacijom u ponašanju ili posledicom slu?ajne mutacije, kao i da postoji u drugim vrstama, navela je nau?nike na zaklju?ak da bi verovatno mogla da bude genetski uslovljena.

Trivers je objasnio da su do sada otkrivena dva gena za koje se smatra da su povezani s muškom sklonoš?u ka homoseksualizmu. Jedan se nalazi na hromozomu 8, a drugi, gen Xq28, ?iji je signal posebno jak, na polnom hromozomu X. Nau?nici su do ovog gena došli tako što su prvo uo?ili da postoji velika verovatno?a da se homoseksualnost prenosi preko maj?ine strane. Zato su uzeli dvojicu gej bra?e i analizirali njihove X hromozome, jer se oni nasle?uju isklju?ivo od majki. Uticaj gena Xq28 je potvr?en kroz više istraživanja i kona?no kroz velike metaanalize svih istraživanja. Ona su pokazala da ?e u rodbini gej muškaraca, kod njihove bra?e, ali i kod muških ?lanova porodice s maj?ine stranebiti zna?ajno pove?ana verovatno?a prisustva gena Xq28. Taj gen ni na koji na?in ne uti?e na žensku polnu orijentaciju.

Kako je “homoseksualni gen” koristan?

Nakon što je potvr?eno da je gen Xq28 snažno povezan s homoseksualnoš?u, nau?nici su pokušali da vide na koji na?in on može da bude koristan, jer je logi?no zaklju?iti da ima neku zna?ajnu funkciju kada je preživeo prirodnu selekciju i proširio se u populaciji. Drugim re?ima, da bi njegov opstanak bio evolucijski opravdan, morao bi da bude evolucijski više koristan nego štetan. Pošto žene imaju dva hromozoma X, a muškarci samo jedan, jasno je da ?e se eventualan pozitivan efekt gena Xq28 na hromozomu X kod žena snažnije ispoljiti nego kod muškaraca, jer X dvostruko duže vremena u evoluciji provodi u telu žena. Iz toga proizlazi da je dovoljno da korist od gena Xq28 kod žena bude tek nešto ve?a od polovine reprodukcijske štete koju prouzrokuje u muškoj populaciji, da bi njegov opstanak bio opravdan, odnosno da bi se širio.

ČITAJTE:  Gej par iz Italije oduševljen Srbijom

Slede?i korak u istraživanju gena Xq28 bio je pokušaj da se utvrdi da li ima li pozitivan efekt na reprodukciju žena. Rezultati su pokazali da ?e majke, bake i tetke homoseksualaca, kada se isklju?e svi drugi uticaji, imati viši reprodukcijski uspeh u preživljavanju potomstva od onih heteroseksualnih. Podrobnije studije su pokazale da su one bile plodnije, da su imale manje komplikacija u trudno?i, da su zabavnije, sre?nije i opuštenije. Stoga je hipoteza, rekao je Trivers, da su takve žene, koje nose Xq28, muškarcima privla?nije. Pretpostavlja se da gen Xq28 deluje u materici, što zna?i da se muški homoseksualci ra?aju kao homoseksualci, suprotno tezama konzervativnih hrš?ana koji s tim imaju problem.

Zanimljivo je da statisti?ke analize homoseksualnosti tako?e pokazuju i jedan drugi efekt – da ?e verovatno?a da neko bude homoseksualac rasti s brojem starije bra?e i to za 30 odsto.

– Kada sam držao predavanje studentima rekao sam im – opustite se, jer nisam hteo da se boje. Ako imate petero bra?e opustite se. Vaša verovatno?a je upravo porasla sa 2,6 na 5 odsto – objasnio je Trivers.

Taj efekt mogao bi da ima neke veze s razvojem antigena majki na prisutnost hromozoma Y u telu, jer ga žensko telo doživljava kao strano. Antigeni bi na neki na?in mogli da feminizuju muško dete u materici, ali do danas još nije razjašnjeno kako bi taj mehanizam mogao da funkcioniše – da li majke zbog takvog antigena stvaraju više ili manje testosterona, odnosno više ili manje estrogena.

ČITAJTE:  Elton Džon postao EGOT

Trivers je tako?e utvrdio da je najbolji pokazatelj da je muško dete homoseksualne orijentacije to što ?e ga vrlo rano u detinjstvu privla?iti ženske igra?ke.

Homofobi su prikriveni homoseksualci

U drugom delu izlaganja o homoseksualnosti Trivers je predstavio istraživanja koja su otkrila da su homofobi ?esto zapravo prikriveni homoseksualci.

– Homofobija je pogrešan naziv, jer zna?i strah od homoseksualaca, dok se zapravo radi o agresiji – objašnjava.

Ovu tezu o prikrivenoj homoseksualnosti prili?no je uverljivo potvrdila studija provedena na Univerzitetu u Džordžiji. Nau?nici su istražili heteroseksualce koji su tvrdili da nikada nisu imali homoseksualna iskustva, ni fantazije, pa ?ak ni misli.

Prema reakcijama na homoseksualnost podelili su ih u dve grupe – homofobe i one koji to nisu. Onda su im prikazivali heteroseksualne, lezbejske i homoseksualne erotske filmove i merili polno uzbu?enje na temelju dimenzija penisa. Rezultati su pokazali da su lezbejski filmovi zna?ajno uzbudili heteroseksualce, tek nešto manje od heteroseksualnih. Homoseksualni filmovi na njih prakti?no uopšte nisu delovali. Ali homoseksualni filmovi uzbudili su homofobe podjednako kao što su lezbejski filmovi uzbudili heteroseksualne muškarce.

– Ovo je naš homofob – rekao je Trivers pokazuju?i na slajdu grafikon vremenskog rasta u odnosu na dimenzije penisa.

– Penis po?inje da mu raste. Nastavlja da raste do iste mere kakvu ima u?inak gledanja dve žene kako vode ljubav na heteroseksualce. A to je ?ovek koji iskazuje neprijateljstvo prema homoseksualcima! Na pitanje koliko su se uzbudili, pet od šest u?esnika je dalo ta?an odgovor. Jedino homofob nije dao ta?an odgovor, jer je porekao da se uzbudio i da mu se penis pove?ao – objasnio je Trivers uz smeh u sali.

Tuma?enje ove pojave je da ljudi nesvesno pori?u vlastitu homoseksualnost da bi je projektovali na druge i delovali agresivno prema njima, jer im se ta vlastita osobina ne svi?a. Takav nastup tako?e deluje i kao dobra kamuflaža.

Izvor: Telegraf


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.