Život u strahu od HIV-a


Duže od 30 godina, pill sida izaziva strah kod stanovništva u svakom kutku planete. Ipak, this o ovoj teškoj bolesti se najviše pri?a po?etkom decembra, recipe kada se obeležava Svetski dan obolelih od side. Iako su prošle decenije, osobe sa HIV-om su i dalje odba?ene od društva, a uprkos tome što medicina pravi džinovske korake tragaju?i za lekom, njega još nema. ?ak i zdravstveni radnici ne žele da rade sa obolelima, iako znaju da se sida ne prenosi dodirom i kaplji?nim putem.

– Prvih godina je dijagnoza bila smrtonosna, ali danas su prognoze mnogo optimisti?nije. Uz blagovremeno dijagnostikovanje HIV infekcije i primenu odgovaraju?ih lekova, pacijenti žive dugo i ne moraju da dobiju sidu. Procenjuje se da osobe sa HIV hroni?nom infekcijom mogu da žive isto koliko i pacijenti sa drugim hroni?nim bolestima – objašnjava profesor dr ?or?e Jevtovi?, na?elnik Odeljenja za HIV i AIDS Klinike za infektivne i tropske bolesti Klini?kog centra Srbije, koji je radio i sa prvim pacijentima pre 31 godinu.

* Da li se danas ljudi više testiraju na HIV?

ČITAJTE:  Rok Hadson: Apolon starog Holivuda

– U Srbiji se i dalje mali broj ljudi testira, što zna?i da je svest o mogu?oj infekciji virusom HIV na nezavidnom nivou. Kod ve?ine osoba vlada mišljenje da se to dešava nekom drugom, zbog ?ega se bolest naj?eš?e konstatuje u odmakloj fazi. Koliki je broj inficiranih i obolelih preciznih podataka nema, tako da je poznat tek vrh ledenog brega. Znamo da izme?u ?etiri i šest hiljada osoba u Srbiji ima HIV. od toga sa sidom živi dve hiljade, a le?i se 1.200, 1.300. Ovo nije realan broj, jer je tek tre?ina bolesnih otkrivena. Ve?inu je sramota da se testiraju i suo?avaju sa pitanjima lekara koja zadiru u intimu.

* Mnogi i dalje ne znaju kako se prenosi HIV infekcija?

– Virus HIV-a se nalazi u semenoj te?nosti, vaginalnom sekretu i krvi. Nema ga u znoju ni pljuva?ki, tako da socijalni kontakti u vidu rukovanja ili ljubljenja nisu opasni. Seksualni odnos je i dalje naj?eš?i vid prenošenja. U rizi?noj grupi su sve seksualno aktivne osobe, naro?ito promiskuitetne, koje menjaju partnere i ne koriste kondom ili pripadaju gej populaciji. Nažalost, visok stepen HIV inficiranih je u mla?oj gej populaciji, gde vlada neka vrsta epidemije jer relativizuju stepen zaštite. Od 100 novootkrivenih, ve?ina su gej, kao i svuda u svetu. Za ove grupe je važno da se testiraju tri do šest nedelja nakon sumnjivog seksualnog kontakta. Ali, mali broj se javlja, iako je vreme od presudne važnosti za le?enje. Svuda u Srbiji se mogu testirati, a u Beogradu je najpoznatija Studentska poliklinika, gde je Centar za savetovanje i testiranje u mogu da do?u i oni koji nisu studenti.

ČITAJTE:  "Topli film" premijerno na Beldocsu 22. maja

* Šta je sa narkozavisnicima i prenošenjem virusa sa majke na bebu?

– Narkozavisnika koji koriste iglu gotovo da nema. Heroin i heroinsko uzimanje više nije u modi, pa se okre?u drugim vrstama opijata i na?inima uzimanja. Vertikalno prenošenje sa majke na novoro?en?e može da se javi, ali retko. Žena sa HIV virusom može da rodi zdravo dete, ukoliko je pod stalnim medicinskim nadzorom. O tome brinu u GAK “Narodni front” gde se ve? deset godina ra?aju potpuno zdrave bebe. I muškarac zaražen HIV-om može da bude otac zdravog deteta ako se semena te?nost o?isti. I to se, tako?e uspešno, radi u GAK “Narodni front”.

* Šta se promenilo u na?inu le?enja?

ČITAJTE:  Kažnjen sveštenik koji je organizovao gej orgije

– U poslednje dve decenije, uvo?enjem savremene terapije, opada broj obolelih i umrlih od AIDS-a. Šansa da prežive je za 15 godina porasla do 80 odsto, što je izuzetan uspeh. Zavisno od težine bolesti i lekova, granica života se pomerila za dve decenije. Nažalost, nismo u situaciji da pacijente u Srbiji le?imo savremenim lekovima po preporukama EU. Imamo malo novih lekova u ograni?enim koli?inama. Kada je re? o inovativnim lekovima, Republi?ki zavod za zdravstveno osiguranje pokazuje razumevanje za maligne i autoimune bolesti, ali ne i za virusne. Uprkos tome što postoje prihvatljivi na?ini da se dobiju jeftiniji lekovi iste generike, naše zdravstvene vlasti nisu pokazale zanimanje ni iskoristile tu mogu?nost, pa su pacijenti prinu?eni da se le?e zastarelim lekovima, koji su toksi?niji od savremenih.

Izvor: Ve?ernje novosti


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.