Trijumf srpskog filma na 8. festivalu „Merlinka“

U oštroj konkurenciji i me?unarodnoj selekciji, information pills dve od ?etiri glavne nagrade na Me?unarodnom festivalu queer filma „Merlinka“ osvojili su filmovi srpskih autora.

?etvoro?lani žiri u sastavu Lazara Marinkovi? (novinarka), cheapest Zoran Jankovi? (filmski kriti?ar), there Dragan Jovi?evi? (urednik rubrike Kultura u nedeljniku NIN) i ?or?e Baji? (pisac i filmski kriti?ar), jednoglasno je doneo slede?e odluke o Godišnjoj nagradi za najbolji queer film. U kategoriji Najbolji dugometražni igrani film, u najuži izbor su ušla tri filma: kubansko-irski Viva (kako u obrazloženju piše: „upe?atljivo poprište jedne duboko intimne a društveno intrigantne drame“), ameri?ki Mandarina („krupan korak napred u kvalitativnoj tranformaciji queer filma danas“) i srpski Otvorena u režiji Momira Miloševi?a koji je i trijumfovao.

U obrazloženju nagrade piše: „Možda i najprijatnije iznena?enja u ovogodišnjoj srpskoj filmskoj 2016. godini, Otvorena predstavlja pun pogodak na više polja – re? je o izrazito ubedljivom art-house ostvarenju (uz to mladog autora), te o snažnom doprinosu queer tematici na filmu kod nas, ostvarenju koje diskretno a re?ito upire prist u pravcu sveopšte represije nad slobodom duha i atipi?nijim identitetima, a tu su i znala?ki do kraja izveden viši koncept, ujedna?ena atmosfera promene u nevreme, izvanredan rad Ivane Raji?, direktorke fotografije, kao rediteljeva briga za detalj i zrela gluma mladih glumica, posebno Milene ?urovi? koja iz scene u scenu pleni nepatvorenim magnetizmom.“

U kategoriji Najbolji dokumantarni film, u najuži izbor su ušli filmovi: izraelski Ko ?e me voleti sada? („sugestivnom svedo?anstvu o teretu ne samo života sa HIV-om nego i o konkretnim mukama usložnjenih identiteta u konzervativnijim i strožije kodiranim društvima“), austrijski Bra?a no?i („reditelj filma stupa i u rimu sa onim što znamo iz filmova Želimira Žilnika“) i holandski Zauzmi pozu (film koji „u sebi sre?no i skladno spaja pop-kulturnu nostalgiju, otvorenu polemi?nost, ozbiljno bavljenje fenomenom ekspanzije HIV-a i istinsku zabrinutost autora za junaka ?iju sudbinu prate“). Bra?a no?i su dobila specijalnu pohvalu žirija, dok je pobednik ovoj kategoriji Zauzmi pozu.

Žiri u sastavu Boban Jevti? (dramaturg i direktor FCS-a) i Milena Minja Bogavac (dramturškinja, scenaristkinja, pesnikinja) je u kategoriji Najbolji krati queer film nagradu u doma?oj selekciji dodelio Tranziciji u režiji Milice Tomovi?. Tranzicija je ve? osvojila niz nagrada, uklju?uju?i Srce Sarajeva i nagradu za najbolji film u selekciji Hrabri Balkan na Festivalu autorskog filma. U obrazloženju žirija piše: „Kompleksna, psihološki i socijalno nijansirana pri?a o trans* momku koja napušta Srbiju da bi promenio pol, u filmu Tranzicija ispri?ana je nizom situacija i slika, iz perspektive glavnog junaka. Ne preispituju?i njegove razloge i motive za promenu pola (i života), autorka nas uvla?i u emotivno stanje izme?u euforije, straha od neizvesnosti i krivice koju ovakva odluka nosi za sobom. Filmi?no, poeti?no i intimisti?ki ispri?ana, ova pri?a nas uvla?i u proces identifikacije s protagonistom, pa tako postaje pri?a o svakom, odnosno: svakoj od nas. Iako je re? o debitantskom filmu mlade autorke, Tranzicija je ostvarnje koje svojim umetni?kim kvalitetom i ambicijama, bitno nadilazi sve druge filmove u regionalnoj selekciji, zbog ?ega mu je nagrada dodeljena jednoglasno. ?lanovi i ?lanice žirija, ovim putem, izražavaju nadu da ?e u skoroj budu?nosti biti u prilici da vide još filmova ove nesumnjivo darovite rediteljke, ?iji prvi film najavljuje promišljenu i samosvojnu autorsku poetiku.“ Ispred Filmskog centra Srbije, Milici Tomovi? je nagradu uru?io Miroljub Vu?kovi?.

U me?unarodnoj selekciji, za najbolji kratki film je proglašen gr?ki film Golubica („uzbudljiv, napet i emotivan film o neobi?nom susretu dve mlade žene, ostavlja snažan utisak i otvara brojna pitanja koja svojom težinom nadilaze okvir ljubavne pri?e, dovode?i je na teren filozoskog, ontološkog i eti?kog“). Reditelj Konstantinos ?aliasas zbog bolesti svog partnera nije bio u prilici da li?no preuzme nagradu, ali se beogradskoj publici i žiriju zahvalio putem video poruke.

Posebnu pohvalu žirija osvojio kanadski film Peder („film koji se isti?e svojom edukativnom dimenzijom, koja ni u jednom trenutku ne prelazi u pamfletiranje i didatkiku“). U najužem izboru za nagradu našli su se belgijski film Maske i danski film Neodre?eno. Nakon dodele nagrade nastupila je novosadska plesna grupe Groove, a festival je zatvoren obra?anjem nema?kog reditelja Tora Ibena i projekcijom njegovog filma Gde si krenuo, habibi?.

Piše: ?or?e Baji?

Izvor: Flimski centar Srbije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.