Proširiti zakon i na zabranu diskriminacije LGBT populacije


Koalicija protiv diskriminacije pozvala je danas Skupštinu Srbije da usvoji izmene Zakona o zabrani manifestacija neonacisti?kih ili fašisti?kih organizacija i udruženja i zabranu upotrebe neonacisti?kih ili fašisti?kih simbola i obeležja i proširi ih na zabranu diskriminacije prema LGBT zajednicu.

Tim izmenama bi van zakona bili stavljeni spontani ili organizovani skupovi na kojima se podsti?e mržnja, viagra order netrpeljivost ili diskriminacija prema LGBT zajednici, piše u saopštenju Centra za unapre?ivanje pravnih studija.

Koalicija protiv diskriminacija navodi da je tvakva izmena Zakona posebno važna imaju?i u vidu pravosnažnu presudu Apelacionog suda u Beogradu kojom su Mladen Obradovi? i ostali pripadnici pokreta “Obraz” oslobo?eni odgovornosti za pripremanje nasilja nad u?esnicima Prajda 2010. godine.

ČITAJTE:  Igor Koruga: Plesnim performansom o queer nasleđu

Zakon o zabrani manifestacija neonacisti?kih ili fašisti?kih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacisti?kih ili fašisti?kih simbola i obeležja je usvojen 2009. godine i definisao je manifestacije, obeležja i simbole tako da se odnose samo na mržnju, netrpeljivost ili diskriminaciju prema pripadnicima naroda, nacionalne manjine, crkve ili verske zajednice.

– Zbog tako nepotpune definicije zakon se ne može primeniti u ?estim slu?ajevima kada se pripadnici organizovanih grupa okupljaju, šire mržnju ili isti?u simbole uperene prema pripadnicima LGBT zajednice – piše u saopštenju.

Koalicija protiv diskriminacije traži da parlamnet “ispravi tu grešku posebno imaju?i u vidu da posle najnovije osloba?aju?e presude za pripremanje nasilja na Prajdu 2010. godine, ne?e biti utvr?ena odgovornost za sve one koji su podsticali mržnju i organizovali nasilje prema gra?anima Srbije te godine”.

ČITAJTE:  U Sarajevu održana peta po redu Parada ponosa

U saopštenju se podse?a da je poslanica Marinika Tepi? podnela predlog za izmenu tog zakona, a Koalicija smatra da Skupština Srbije mora da uvrsti u dnevni red raspravu o toj ta?ki dnevnog reda imaju?i u vidu posve?enost unapre?enju ljudskih prava LGBT zajednice koju su poslanici iskazali u zaklju?cima zajedni?ke sednice Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za evropske integracije održane u septembru.

Koalicija protiv diskriminacije ?ine Centar za unapre?ivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, ?RIS – Mreža odbora za ljudska prava, Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

Izvor: Blic


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.