Nela Kuburović sa predstavnicima Organizacionog odbora Parade ponosa

Ministarka pravde Nela Kuburovi? i predstavnici Organizacionog odbora “Parade ponosa” razgovarali su danas o problemima sa kojima se suo?avaju pripadnici LGBT zajednice kada je u pitanju pravosu?e.

U saopštenju Ministastva navodi se da je Goran Mileti? iz Organizacionog odbora “Parade ponosa” istakao da je pravosu?e od velike važnosti za LGBT zajednicu, viagra approved zbog jednakog pristupa pravdi i poštovanja ljudskih prava i sloboda.

Nela Kuburovi? je navela da je predvi?ena izrada priru?nika za prepoznavanje diskriminacije, namenjenih gra?anima, sudijama i javnim tužiocima.

Ona je naglasila da je neophodna adekvatna obuka nosilaca pravosudnih funkcija koja ?e omogu?iti odgovaraju?i zaštitu i postupanje prema LGBT osobama u sudskim postupcima.

Ministarka pravde je istakla da su u okviru Akcionog plana za Poglavlje 23 u pregovorima sa EU predvi?ene konkretne aktivnosti za unapre?enje položaja LGBT zajednice i obezbe?anja poštovanja njihovih prava i sloboda.

Nela Kuburovi? i predstavnici LGBT usaglasili su se da je neophodno i dalje uklju?ivanje civilnog sektora, posebno LGBT organizacija, u sprovo?enje Akcionog plana za Poglavlje 23 kako bi mere koje se odnose na zaštitu ljudskih prava bile bolje primenjene u društvu.

Izvor: Blic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.