Formirana mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama


Potpisivanjem Memoranduma o saradnji u Kragujevcu formirana je Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama. Kragujevac je posle Beograda, medical Pan?eva i Novog Sada ?etvrti grad u Srbiji u kojem je Memorandum potpisan, approved a taj primer ?e slediti Subotica, Niš i Novi Pazar.

Re? je o dvogodišnjem projektu “Umreženi za pobol?šanje položaja LGBT osoba u Srbiji“ koji stimuliše politi?ki dijalog i primenu me?unarodnih i evropskih standarda u toj oblasti. Projekat sprovodi Organizacija “Labris“ uz finansijsku podršku Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj. Memorandum su potpisali predstavnici ustanova socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovnih ustanova, policije i tužilaštva, lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Kancelarije za mlade, zaštitnik gra?ana i organizacije civilnog društva.

U ime grada Kragujevca Memorandum je potpisao Stefan Nikezi? pomo?nik gradona?elnika za unapre?enje položaja mladih koji je tom prilikom istakao da je Kragujevac veliki i moderan grad, gde nema mesta za diskriminaciju i homofobiju. Svedoci smo napora koje Vlada Republike Srbije ulaže da se pridružimo EU. To podrazumeva i ispunjavanje odre?enih uslova, a jedan od njih je poštovanje osnovnih ljudskih prava – rekao je Nikezi?.

ČITAJTE:  Ugovarali sastanke preko Grajndera i pljačkali žrtve

Prema re?ima Lidije ?or?evi? iz NVO Atina, Memorandum ?e obezbediti bol?u koordinaciju relevantnih ?inilaca u prevenciji diskriminacije, njenom evidentiranju i otklanjanju posledica. Naša je želja da svi zajedno kroz edukaciju radimo na izgradnji društva tolerancije, spremnog da bez predrasuda prihvati razli?itosti.

Aleksandra Gavrilovi? je u ime organizacije “Labris“ izrazila zadovol?stvo zbog potpisivanja Memoranduma, jer se, kako je istakla, LGBT osobe svakodnevno suo?avaju sa diskriminacijom, ponižavanjem, vre?anjem a ?esto i fizi?kim napadima. Ovakva vrsta obe?anja države da ?e stati iza nas i zaštiti LGBT prava predstavlja veliki korak. Osnivanje lokalnih multisektorskih mreža i ukl?u?ivanje razli?itih aktera je samo jedan od koraka ka unapre?enju poštovanja l?udskih prava.

Nacionalna, verska, politi?ka, seksualna i druga opredel?enja ne smeju imati uticaja na tretman l?udi u bilo kojoj sferi života jer l?udska prava važe za sve l?ude bez izuzetka, rekla je Gordana Damnjanovi? ?lan Gradskog ve?a za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i dodala da je nova intersektorska mreža sli?na mreži koja ve? godinama postoji u našoj lokalnoj samoupravi, a re? je o prevenciji porodi?nog nasilja. Imaju?i u vidu iskustvo me?usektorske saradnje u toj oblasti, ovaj Memorandum samo je nadogradnja dosadašnjeg uspešnog rada.

ČITAJTE:  Andrej Obradović od četvrtka štrajkuje glađu

Izvor: iKragujevac


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.