Pravila korišćenja

look helvetica, health sans-serif; font-size: small;”>Ugovor o licenci (Licenca)

DELO (KOJE JE U DALJEM TEKSTU DEFINISANO) SE DAJE NA RASPOLAGANJE POD USLOVIMA OVE CREATIVE COMMONS JAVNE LICENCE («CCJL» ili «LICENCA»). DELO JE ZAKONSKI ZAŠTI?ENO AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA I/ILI DRUGIM MERODAVNIM PRAVOM. SVAKO KORIŠ?ENJE DELA PROTIVNO OVOJ LICENCI ILI ZAKONU JE ZABRANJENO.

KORIŠ?ENJEM DELA NA NA?IN KOJI ODGOVARA NEKOM OD PRAVA KOJA SE USTUPAJU OVOM LICENCOM, STICALAC LICENCE DOBROVOLJNO PRIHVATA OBAVEZE IZ OVE LICENCE, A DAVALAC LICENCE, U SKLADU S OVIM UGOVOROM (LICENCOM), USTUPA STICAOCU LICENCE PRAVA IZ OVE LICENCE NA OSNOVU TAKVOG PRIHVATANJA LICENCNIH OBAVEZA.

1. Definicije

 1. „Prerada“ je Delo u kome su prepoznatljivi karakteristi?ni elementi prera?enog (izvornog) Dela (muzi?ke obrade, aranžmani, adaptacije i druge prerade). Radi otklanjanja zablude, Delo koje ?ini Zbirku ne smatra se Preradom, ali ako je re? o muzi?kom delu ili fonogramu, istovremena sinhronizacija zvuka i slike smatra?e se Preradom po ovoj Licenci.
 2. „Zbirka“ je zbirka Dela, nabrojanih u odredbi 1(f), podataka, dokumenata ili drugih nezavisnih elemenata koja, s obzirom na izbor i raspored sastavnih delova, predstavlja originalnu duhovnu tvorevinu, kao što je: antologija, enciklopedija, zbirka dokumenata ili zbirka ?ijim se sastavnim delovima pristupa posebno elektronskim ili drugim sredstvima (baza podataka). Delo koje ?ini Zbirku ne smatra se Preradom (koja je u daljem tekstu definisana) po ovoj Licenci.
 3. „Distribuirati“ zna?i stavljati u promet Delo, umnožene primerke Dela i Prerade.
 4. „Davalac licence“ je fizi?ko ili pravno lice koje daje na raspolaganje Delo pod uslovima ove Licence.
 5. „Izvorni autor“ je fizi?ko lice koje je stvorilo Delo. Po ovoj Licenci, ako Izvorni autor nije poznat – nosilac prava (proizvo?a? fonograma, proizvo?a? videograma, proizvo?a? emisije i proizvo?a? baze podataka) ili izdava?.
 6. „Delo“ je originalna duhovna tvorevina izražena u digitalnoj ili drugoj formi, koja se daje na raspolaganje pod uslovima ove Licence – autorsko delo. Fonogram, videogram, emisija ili baza podataka smatra?e se Delom po ovoj Licenci, ako je takvo Delo zašti?eno doma?im pravom Sticaoca licence.
 7. „Sticalac licence“ je fizi?ko ili pravno lice koje prihvata Licencu i prava i obaveze iz Licence koriš?enjem Dela na na?in koji odgovara nekom od prava koja se ustupaju ovom Licencom, a nije prethodno povredilo odredbe ove Licence, ili lice koje je dobilo izri?itu dozvolu od Davaoca licence da koristi Delo na na?in koji odgovara nekom od prava koja se ustupaju ovom Licencom nezavisno od prethodne povrede odredaba ove Licence.
 8. „Javno saopštavati“ zna?i ?initi Delo dostupnim javnosti i interaktivno ?initi Delo dostupnim javnosti ži?nim ili beži?nim putem na na?in koji omogu?ava pojedincu individualni pristup Delu s mesta i u vreme koje on izabere.
 9. „Umnožavati“ zna?i beležiti Delo na nosa? zvuka ili slike i umnožavati Delo nezavisno od broja primeraka, trajnosti primeraka i tehnike kojom su umnoženi.

2. Ograni?enja autorskog prava. Licenca ne uti?e na obim prava koriš?enja Dela nastalih iz zakonskih ograni?enja isklju?ivog autorskog ili merodavnog prava.

3. Ustupanje prava. U skladu s odredbama Licence, Davalac licence, bez naknade i neisklju?ivo, bez prostornih i vremenskih ograni?enja (tokom trajanja autorskog ili drugog merodavnog prava), Sticaocu licence ustupa slede?a prava koriš?enja Dela:

 1. da Umnožava Delo, da unosi Delo u jednu ili više Zbirki i da Umnožava Delo u obliku u kom je uneto u Zbirke;
 2. da stvara i Umnožava Prerade tako da svaka Prerada i svaki prevod, u svakom mediju, na odgovaraju?i na?in, nosi oznaku koja jasno ukazuje na promene izvršene na izvornom Delu. Na primer, prevod bi trebalo ozna?iti kao „Delo je prevedeno s engleskog na španski jezik,“ ili Preradu kao „Delo je prera?eno“;
 3. da Distribuira i Javno saopštava Delo, uklju?uju?i i Delo u obliku u kom je uneto u Zbirke;
 4. da Distribuira i Javno saopštava Prerade; i,
 5. da izvla?i i ponovo koristi sve delove baze podataka.
 6. Radi otklanjanja zablude:
  1. Ako odricanje od prava na naplatu autorske naknade nije predvi?eno zakonom (npr. za umnožavanje na osnovu zakonske licence ili za o?ekivano umnožavanje na nosa?e zvuka ili slike za li?ne potrebe), Davalac licence zadržava isklju?ivo pravo na naplatu te naknade, individualno ili preko organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, za svako (komercijalno i nekomercijalno) koriš?enje Dela;
  2. Kolektivno ostvarivanje prava. Davalac licence se odri?e prava na naplatu autorske naknade, individualno ili preko organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, za svako (komercijalno i nekomercijalno) koriš?enje Dela.

Opisana prava se odnose na koriš?enje Dela u svim poznatim medijima i formama. Opisana prava obuhvataju i pravo na izmene, koje su, iz tehni?kih razloga, neminovne za koriš?enje Dela u svakom mediju i u svakoj formi. Ako je Davalac licence nosilac sui generis prava na bazu podataka po doma?em pravu usaglašenom s Direktivom EU o pravnoj zaštiti baze podataka, Davalac licence se odri?e tog prava. Sva prava koja Davalac licence izri?ito ne ustupa ovom Licencom su zadržana, uklju?uju?i, bez ograni?enja, prava iz odredaba 3(f) i 4(d).

4. Obaveze Sticaoca licence. Davalac licence ustupa prava iz ?l. 3 Licence Sticaocu licence pod slede?im uslovima:

 1. Sticalac licence se obavezuje da Distribuira i Javno saopštava Delo samo pod uslovima ove Licence. Sticalac licence se obavezuje da kopiju Licence ili njenu internet adresu (Uniform Resource Identifier – URI) unosi u svaki primerak Dela koje Distribuira ili Javno saopštava. Sticalac licence ne može da nudi ili zahteva uslove u vezi s Delom kojima se menjaju ili ograni?avaju uslovi Licence ili prava prijemnika garantovana Licencom. Sticalac licence nema pravo davanja podlicence za Delo obuhva?eno Licencom. Sticalac licence ne može da promeni ili ukloni navode koji se odnose na Licencu ili upozorenja o jemstvu ni s jednog primerka Dela koje Distribuira ili Javno saopštava. Sticalac licence ne može da Distribuira i Javno saopštava Delo s nekom od tehnoloških mera kojima se prijemniku ograni?avaju prava na Delo garantovana Licencom. Sve odredbe 4(a) Licence se odnose i na Delo uneto u Zbirku, ali se ne zahteva da je Zbirka, u celini, licencirana pod istim uslovima. Ako Sticalac licence stvara Zbirku, obavezuje se da, na zahtev bilo kog Davaoca licence, u meri u kojoj je mogu?e, ukloni iz Zbirke sve naznake iz odredbe 4(b) Licence koje upu?uju na tog Davaoca licence. Ako Sticalac licence stvara Zbirku, obavezuje se da, na zahtev bilo kog Izvornog autora, u meri u kojoj je mogu?e, ukloni iz Zbirke sva priznanja autorstva iz odredbe 4(b) Licence koja upu?uju na tog Izvornog autora. Ako Sticalac licence stvara Preradu, obavezuje se da, na zahtev bilo kog Davaoca licence, u meri u kojoj je mogu?e, ukloni iz Prerade sve naznake iz odredbe 4(b) Licence koje upu?uju na tog Davaoca licence. Ako Sticalac licence stvara Preradu, obavezuje se da, na zahtev bilo kog Izvornog autora, u meri u kojoj je mogu?e, ukloni iz Prerade sva priznanja autorstva iz odredbe 4(b) Licence koja upu?uju na tog Izvornog autora.
 2. Sticalac licence se obavezuje da Distribuira ili Javno saopštava Delo, Preradu ili Zbirku u skladu s odredbom 4(a), sa svim postoje?im i nepromenjenim naznakama o nosiocu prava i da prizna pravo autorstva Izvornom autoru, primereno medijima ili sredstvima kojima se služi, nazna?enjem: (i) imena Izvornog autora (ili pseudonima ili znaka, ukoliko ga koristi), ako je navedeno, i/ili naziva nosioca autorskog ili srodnog prava, ili izdava?a („Nazna?eni nosioci prava“), ako je naziv naveden; (ii) naslova Dela, ako je naveden; (iii) u razumnoj meri, internet adresu (Uniform Resource Identifier – URI) koju je nazna?io Davalac licence kao svoju vezu s Delom, ako ta adresa ne upu?uje na priznanje autorstva Izvornom autoru, naznake o nosiocu prava ili na podatke o licenciranju Dela; i, (iv) u skladu s odredbom 3(b), ako je re? o Preradi, Sticalac licence se obavezuje da prizna autorstvo Izvornom autoru i na?in koriš?enja izvornog dela u Preradi (npr. „Francuski prevod Dela, koje je napisao Izvorni autor“, ili „Scenario prema izvornom Delu, koje je napisao Izvorni autor“). Priznanja autorstva i naznake nosioca prava iz odredbe 4(b) mogu se uneti na neki od primerenih na?ina, ali u slu?aju Prerade ili Zbirke moraju se pojaviti u isto vreme, u istoj meri, na istom mestu i na isti na?in kao sva ostala priznanja autorstva i naznake nosioca prava. Radi otklanjanja zablude, Sticalac licence se obavezuje da priznanja i naznake upotrebi samo radi priznanja autorstva i nazna?enja nosioca prava u skladu s ovom odredbom, kao i da koriš?enjem Dela, sebe ili svoju upotrebu Dela, ni pre?utno ni izri?ito, ne dovodi u vezu s autorstvom ili pravom nosioca, pokroviteljstvom ili jemstvom Izvornog autora, Davaoca licence i/ili Nazna?enog nosioca prava, bez njihove posebne, izri?ite i pismene saglasnosti.
 3. Radi otklanjanja zablude: Ograni?enja predvi?ena odredbama 4(a) i 4(b), se ne primenjuju na sui generis pravo na bazu podataka.
 4. Ako Sticalac licence Umnožava, Distribuira ili Javno saopštava Delo, posebno ili kao sastavni deo Prerade ili Zbirke, Sticalac licence se obavezuje da poštuje moralna prava Izvornog autora i interpretatora, uklju?uju?i ugled i ?ast, u meri u kojoj su priznata i u kojoj nisu podložna odricanju po merodavnom pravu.

5. Jemstva

AKO PISMENIM SPORAZUMOM UGOVORNIH STRANA LICENCE ILI MERODAVNIM PRAVOM NIJE DRUGA?IJE ODRE?ENO, DAVALAC LICENCE DAJE NA RASPOLAGANJE DELO ONAKVO KAKVO JESTE BEZ IKAKVIH GARANCIJA I JEMSTAVA U VEZI S PRAVIMA USTUPLJENIM OVOM LICENCOM.

6. Ograni?enje odgovornosti

DAVALAC LICENCE NE ODGOVARA ZA ŠTETU POVODOM LICENCE ILI KORIŠ?ENJA DELA, OSIM AKO ISKLJU?ENJE ODGOVORNOSTI NIJE PREDVI?ENO ZAKONOM.

7. Prestanak važenja

 1. Licenca, prava i obaveze iz Licence automatski prestaju da važe povredom bilo koje odredbe Licence (npr. Javnim saopštavanjem Dela bez priznanja prava autorstva kako je predvi?eno odredbom 4(b)). Prema fizi?kim i pravnim licima kojima su ustupljena prava na Preradu ili Zbirku po Licenci, ?iji je osnov ova Licenca, odredbe Licence ne prestaju da važe, ako ova lica nisu prekršila odredbe Licence. Odredbe ?lanova 1, 2, 5, 6, 7 i 8 ostaju na snazi nezavisno od povrede Licence.
 2. Licenca je na pravnoj snazi tokom ukupnog trajanja autorskog ili drugog merodavnog prava. Nezavisno od toga i bez obaveštavanja Sticaoca licence, Davalac licence zadržava pravo da objavi Delo pod druga?ijim licencnim uslovima ili da u vreme važenja Licence prestane da distribuira Delo pod uslovom da na taj na?in ne prestaje da važi ova Licenca (ili druge licence, ?iji je osnov ova Licenca), i da ova Licenca u celini ostaje na snazi, ako nije prestala da važi na osnovu prethodne odredbe.

8. Završne odredbe

 1. Tokom svakog Distribuiranja ili Javnog saopštavanja Dela ili Zbirke od strane Sticaoca licence, Davalac licence, povodom Dela, nudi prijemniku ugovor o licenci s istim odredbama i pod istim uslovima predvi?enim ovom Licencom.
 2. Tokom svakog Distribuiranja ili Javnog saopštavanja Prerade od strane Sticaoca licence, Davalac licence, povodom izvornog dela, nudi prijemniku ugovor o licenci s istim odredbama i pod istim uslovima predvi?enim ovom Licencom.
 3. Ako je neka odredba Licence po merodavnom pravu ništava ili neizvršiva, ne?e uticati na valjanost i izvršivost ostalih odredaba Licence, i tuma?i?e se samo u stepenu koji je ?ini valjanom i izvršivom, bez dodatnog sporazuma ugovornih strana.
 4. Odstupanje od bilo koje odredbe Licence pristankom ili odricanjem nema pravno dejstvo bez pismene izjave i potpisa ovlaš?ene strane.
 5. Licenca predstavlja potpun ugovor izme?u Davaoca licence i Sticaoca licence povodom ustupanja prava na Delo iz Licence obuhvataju?i i elemente usmenog i pisanog predugovora. Davalac licence ne prihvata dodatne odredbe na osnovu usmenog sporazuma sa Sticaocem licence. Licenca ne može biti promenjena bez posebne pismene saglasnosti volja ugovornih strana.