LGBT-filter

Ograni?en na?in rada na Jutjubu trebalo bi da decu i mlade zaštiti od neumesnih sadržaja. Me?utim, information pills on blokira i video-sadržaje iz LGBT-zajednice koji nisu problemati?ni. Pogo?eno je i jedno njema?ko udruženje.

Britanska video-blogerka Rovan Elis bila je jedna od prvih kojoj je slede?i problem upao u o?i: ako na dnu stranice Jutjuba kliknete na „Ograni?en na?in rada“, brojni video-snimci koji se ti?u homoseksualnih, biseksualnih ili transseksualnih tema, više ne?e biti prikazani. Elisova je tako, na primer, dobila obaveštenje: „40 mojih video-snimaka nije više vidljivo u ovom na?inu rada“. Me?u tim video-klipovima bio je i onaj koji je snimila sa svojim ocem i u kome ona roditeljima daje savete o tome kako da podrže svoje dete ako je ono homoseksualac, lezbejka, biseksualac ili transseksualac.

Funkcija „Ograni?enog na?ina rada“ na Jutjubu je uvedena 2010. i, prema navodima te firme, ona bi trebalo pre svega da pomogne „institucijama poput škola“ da bolje kontrolišu sadržaje. Ukoliko se jednom uklju?i ta funkcija, „opsceni video-snimci i oni koji prikazuju nasilje“ ili pak oni o „odre?enim bolestima poput zavisnosti ili poreme?ajima u ishrani“, više ne mogu da budu prona?eni, navodi se u zvani?nom saopštenju Jutjuba.

Sve to funkcioniše – ali ?ini se isuviše dobro. Brojni video-snimci koji su opisani kao „homoseksualno“, „lezbejsko“, „transseksualno“ ili „biseksualno“ su u ograni?enom na?inu rada „možda neprimereni“. Ili – druk?ije re?eno: uopšte ne postoji mogu?nost da se pogledaju.

Samo sedam videa nije blokirano

Time je pogo?eno i nema?ko udruženje queerblick. Od ukupno 462 video-snimaka na kanalu tog udruženja, nakon uklju?ivanja „Ograni?enog na?ina rada“, vidljivo je samo još sedam. Kao „možda neprimereno“ Jutjubov algoritam tretira i snimke s naslovima poput „Coming-out“ ili „trans: Nik pri?a svoju pri?u“.

Paul Klamer, jedan od osniva?a udruženja, to je uo?io tek nakon debate koja je zapo?eta u SAD i Velikoj Britaniji. „To je poprili?no žestoko“, kaže on za DW. Ni on ne zna po ?emu se onih sedam video-snimaka razlikuje od ostalih.

Odlikovan i zabranjen

Klamer je novinar koji se bavi nau?nim temama i 2009. je zajedno s dvojicom prijatelja osnovao udruženje queerblick. Na taj na?in želeli su da mladim ljudima ponude mogu?nost da ?uju autenti?ne pri?e. Tada je ponuda LGBT-videa na internetu bila još sasvim mala i Falk Štajnborn, tako?e osniva?, novinar, ali i medijski trener, u svom diplomskom radu koji je tada radio došao je ?ak do saznanja da mladi ljudi žele da na internetu gledaju više videa u kojima ?lanovi LGBT-zajednice govore o sopstvenom životu.

Danas njihov Jutjub-kanal ima skoro 38.000 pretplatnika, a ?itav projekat je više puta odlikovan, ?ak i od nema?kog Ministarstva za porodicu. Svi video-snimci koje udruženje objavljuje na Jutjubu, produciraju se na osnovu uputstava medijskih trenera. „U tim video-klipovima govori se o brigama i potrebama koje imaju mladi ljudi u tom uzrastu, a naro?ito homoseksualci, lezbejke, biseksualci ili transseksualci“, kaže Paul Klamer.

Udruženje svoje snimke objavljuje i na lokalnoj nema?koj obrazovnoj televiziji nrwision, ali Jutjub je ipak mnogo važniji za širenje tih sadržaja, kaže Klamer. I Jutjuberka Rovan Elis isti?e važnost te video-platforme za ljude koji još nisu sigurni u svoj polni identitet. „Ima dosta mladih, ali i starijih ljudi – onih koji strahuju i koji se ose?aju pogrešno u svom telu. Onlajn video-sadržaji su tim ljudima ?esto pomogli, jer oni ne mogu ni sa kim da razgovaraju o toj temi“, kaže Elis za DW.

Jutjub: „Žao nam je“

?ak 23.500 osoba pretplatilo se na kanal te mlade žene, a ona je i zvani?na predstavnica za Jutjub u Velikoj Britaniji. „Znam da teme kao što je razli?itost oni shvataju ozbiljno, mnogi u Jutjubu su mnogo u?inili za to“, kaže Elisova. Nju, me?utim, tako?e ljuti što su njeni video-snimci blokirani, a pritom su ispod njih i dalje vidljivi izrazito uvredljivi komentari: „Morala sam da zamolim za pomo? deset gostuju?ih moderatora, jer nisam mogla dovoljno brzo da pro?em sve komentare.“ Od strane Jutjuba do sada nije mnogo toga stiglo – jedino se na jednom blogu koji je upu?en producentima Jutjuba nalazi kratak blog-prilog. Na upit Doj?e velea, vlasnik Jutjuba – Gugl, potvr?uje da nema daljih zauzimanja gledišta, niti saznanja o tematici.

U izjavi na tu temu, Jutjub, me?utim, priznaje da ta funkcija ne funkcioniše onako kako bi trebalo: „Žao nam je i ispravi?emo to.“ Ali nekoliko dana nakon te najave, samo nekolicina izabranih videa izuzeta je iz filtera „Ograni?enog na?ina rada“.

#YouTubeIsOverParty

Samo 1,5 odsto videa na Jutjubu gleda se u „Ograni?enom na?inu rada“, poru?uje ta firma. Ipak, dodaju i da imaju razumevanja za to da se pritom radi „o principu“. Za Jutjuberku Rovan Elis i mnoge druge korisnike, to priznanje nije dovoljno. Pod heštegom #YouTubeIsOverParty, neki od njih pozvali su na to da osnuju novu platformu. Me?utim, mnogi su ipak svesni da alternative Jutjubu nema. To kaže i Rovan Elis: „To ne bi trebalo da predstavlja poziv na bojkot, ve? je to više simboli?an poziv. I govori?emo o tome glasno, sve dok Jutjub nešto ne promeni.“

I Paul Klamer i njegovo udruženje queerblick ne žele da dalje zaoštravaju situaciju: „Jutjub je platforma koja je LGBT-blogere i producente u?inila poznatim i koja ih je uvek podržavala.“ Pa ipak, i on zahteva da se filter preradi: „LGBT-osobe su deo sveta u kome živimo – bez obzira na to da li ih na internetu blokiraju ili ne.“

Izvor: Deutsche Welle

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.